نمادهای بازار بورس فعالیتهای فرهنگی و ورزشی

نمایش نمادهای صنعت فعالیتهای فرهنگی و ورزشی

نماد نام آخرین تغییر
استقلال استقلال 1572 30 (%1.95) نمایش
پرسپولیس پرسپولیس 1848 53 (%2.95) نمایش