نمادهای بازار بورس انبوه سازی، املاک و مستغلات

نمایش نمادهای صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات

نماد نام آخرین تغییر
ثبهساز بهساز کاشانه تهران 2875 7 (%0.24) نمایش
ثنور سرمایه گذاری کوه نور 4915 -41 (%-0.83) نمایش
ثامید توسعه و عمران امید 2157 -24 (%-1.1) نمایش
ثجوان تامین مسکن جوانان 10350 -320 (%-3) نمایش
ثمسکن سرمایه گذاری مسکن 7650 -190 (%-2.42) نمایش
ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 66650 1900 (%2.93) نمایش
ثاخت بین المللی توسعه ساختمان 4539 18 (%0.4) نمایش
ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر 27800 -850 (%-2.97) نمایش
ثشاهد سرمایه گذاری شاهد 13680 40 (%0.29) نمایش
وآذر سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 9170 -50 (%-0.54) نمایش
وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران 1847 -77 (%-4) نمایش
آ س پ آ.س.پ 25000 -750 (%-2.91) نمایش
ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 13660 -420 (%-2.98) نمایش
ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 17690 300 (%1.73) نمایش
ثنوسا نوسازی وساختمان تهران 10700 40 (%0.38) نمایش
ثامان سامان گستراصفهان 21740 -1140 (%-4.98) نمایش
ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 35620 1690 (%4.98) نمایش
ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران 46750 -1400 (%-2.91) نمایش
کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان 1343 10 (%0.75) نمایش
ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 15500 -190 (%-1.21) نمایش
ثاصفا شرکت ساختمان اصفهان 20450 -500 (%-2.39) نمایش
ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 12440 10 (%0.08) نمایش
ثرود سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 16800 50 (%0.3) نمایش
وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان 73150 2100 (%2.96) نمایش
ثعمرا عمران و توسعه شاهد 18700 210 (%1.14) نمایش
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 9430 -160 (%-1.67) نمایش
ثفارس عمران وتوسعه فارس 34600 540 (%1.59) نمایش
ثاژن سخت آژند 5150 -50 (%-0.96) نمایش
وتوس توسعه شهری توس گستر 16070 20 (%0.12) نمایش
کیسون شرکت کیسون 1872 54 (%2.97) نمایش
لود بیشتر