نمادهای بازار بورس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

نمایش نمادهای صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

نماد نام آخرین تغییر
افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 25894 42 (%0.16) نمایش
تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 17230 0 (%0) نمایش
درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام 16800 0 (%0) نمایش
ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 15200 493 (%3.35) نمایش
رماس صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س 16060 274 (%1.74) نمایش
زرین صندوق س. سهام زرین کوروش-س 18670 1 (%0.01) نمایش
رشد صندوق س.رشد پایدار آبان-د 10679 19 (%0.18) نمایش
آوند صندوق س. آوند مفید-د 14837 1 (%0.01) نمایش
استارز ص.ج.ستاره برتر20%تادیه 117900 0 (%0) نمایش
پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 155939 326 (%0.21) نمایش
سلام صندوق س سلام فارابی-سهام 17150 100 (%0.59) نمایش
ساحل صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د 14742 1 (%0.01) نمایش
آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 41039 212 (%0.52) نمایش
خاتم صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت 20461 28 (%0.14) نمایش
کارین صندوق س نگین سامان-ثابت 10042 15 (%0.15) نمایش
نخل صندوق س.خلیج فارس-د 10044 15 (%0.15) نمایش
طلا صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس 267495 -4022 (%-1.48) نمایش
ونچر ص.ج.فیروزه70%تادیه 1029000 -3600 (%-0.34) نمایش
ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 16900 -50 (%-0.29) نمایش
مانی صندوق س. با درآمد ثابت مانی 18451 19 (%0.1) نمایش
آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 13700 110 (%0.81) نمایش
فراز صندوق س.سهام فراز داریک-س 22154 277 (%1.27) نمایش
تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 18820 110 (%0.59) نمایش
هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت 10157 14 (%0.14) نمایش
امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10029 8 (%0.08) نمایش
نهال صندوق س. طلای سرخ نوویرا 36709 -286 (%-0.77) نمایش
پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 14067 2 (%0.01) نمایش
مدیر ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س 18044 16 (%0.09) نمایش
برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 14500 -40 (%-0.28) نمایش
صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن-د 15457 3 (%0.02) نمایش
لود بیشتر