نمادهای بازار بورس مخابرات

نمایش نمادهای صنعت مخابرات

نماد نام آخرین تغییر
همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 4282 7 (%0.16) نمایش
اخابر مخابرات ایران 10010 30 (%0.3) نمایش