نمادهای بازار بورس حمل و نقل آبی

نمایش نمادهای صنعت حمل و نقل آبی

نماد نام آخرین تغییر
حخزر کشتیرانی دریای خزر 17010 210 (%1.25) نمایش
حاریا کشتیرانی آریا 7290 -140 (%-1.88) نمایش
حخزرح ح.کشتیرانی دریای خزر 16450 130 (%0.79) نمایش