نمادهای بازار بورس سایر واسطه گریهای مالی

نمایش نمادهای صنعت سایر واسطه گریهای مالی

نماد نام آخرین تغییر
ولتجار واسپاری تجار ایرانیان 4762 138 (%2.98) نمایش
ولملت واسپاری ملت 6810 -140 (%-2.01) نمایش
ولکار لیزینگ کارآفرین 3560 1 (%0.03) نمایش
وایران لیزینگ ایرانیان 5380 -130 (%-2.36) نمایش
ولساپا لیزینگ رایان سایپا 1200 0 (%0) نمایش
ولراز لیزینگ رازی 6060 -180 (%-2.88) نمایش
ولپارس لیزینگ پارسیان 6530 120 (%1.87) نمایش
ولصنم لیزینگ صنعت ومعدن 3109 -26 (%-0.83) نمایش
ولشرق لیزینگ ایران و شرق 4328 283 (%7) نمایش
ولانا شرکت لیزینگ آریا دانا 27700 -100 (%-0.36) نمایش
ولغدر لیزینگ خودروغدیر 4702 -34 (%-0.72) نمایش
ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ 2675 175 (%7) نمایش
ولیز لیزینگ ایران 1656 -44 (%-2.59) نمایش
ولبهمنح ح.شرکت بهمن لیزینگ 2356 -154 (%-6.13) نمایش
ولتجار واسپاری تجارایرانیان 5590 -190 (%-3.29) نمایش
ولرازح ح . لیزینگ رازی 4150 0 (%0) نمایش
ولکارح ح . لیزینگ کارآفرین 1850 13 (%0.71) نمایش