نمادهای بازار بورس بانکها و موسسات اعتباری

نمایش نمادهای صنعت بانکها و موسسات اعتباری

نماد نام آخرین تغییر
وتجارت بانک تجارت 1440 -13 (%-0.89) نمایش
وگردش بانک گردشگری 7770 -30 (%-0.38) نمایش
وپست پست بانک ایران 8090 30 (%0.37) نمایش
وسینا بانک سینا 2080 -23 (%-1.09) نمایش
وبملت بانک ملت 2470 -13 (%-0.52) نمایش
وملل اعتباری ملل 2411 74 (%3.16) نمایش
سامان بانک سامان 3001 -2 (%-0.06) نمایش
وبصادر بانک صادرات ایران 1915 -17 (%-0.88) نمایش
وزمین بانک ایران زمین 3793 37 (%0.99) نمایش
وسالت بانک قرض الحسنه رسالت 6120 170 (%2.86) نمایش
وشهر بانک شهر 12620 -140 (%-1.1) نمایش
سمایه بانک سرمایه 5390 150 (%2.86) نمایش
وکار بانک کارآفرین 2503 -4 (%-0.16) نمایش
سامانح ح. بانک سامان 2180 214 (%10.88) نمایش
ونوین بانک اقتصادنوین 3190 -2 (%-0.06) نمایش
وخاور بانک خاورمیانه 3379 -54 (%-1.57) نمایش
وپاسار بانک پاسارگاد 2700 -65 (%-2.35) نمایش
وپارس بانک پارسیان 1980 13 (%0.66) نمایش
دی بانک دی 1150 -10 (%-0.86) نمایش
وپاسارح ح.بانک پاسارگاد 1350 -3 (%-0.22) نمایش
وآیند بانک آینده 8960 170 (%1.93) نمایش
وگردشح ح . بانک گردشگری 1387 4 (%0.28) نمایش
وگردش بانک گردشگری 2758 8 (%0.29) نمایش
سامان بانک سامان 1824 -27 (%-1.46) نمایش
دی بانک دی 932 11 (%1.19) نمایش
وبصادرح ح. بانک صادرات ایران 1850 0 (%0) نمایش