نمادهای بازار بورس هتل و رستوران

نمایش نمادهای صنعت هتل و رستوران

نماد نام آخرین تغییر
گشان توسعه بین المللی پدیده شاندیز 21300 -400 (%-1.84) نمایش
گپارس امور رفاهی کارگزاران پارس 160900 4600 (%2.94) نمایش
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 3090 36 (%1.18) نمایش
آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 53150 -300 (%-0.56) نمایش
گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان 2558 52 (%2.08) نمایش
گنگین اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان 47300 1350 (%2.94) نمایش
گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک 7630 -30 (%-0.39) نمایش
گکیش توریستی ورفاهی آبادگران کیش 8680 250 (%2.97) نمایش
گکیشح ح.توریستی ورفاهی آبادگران کیش 8060 -240 (%-2.89) نمایش