نمادهای بازار بورس سایر محصولات کانی غیرفلزی

نمایش نمادهای صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی

نماد نام آخرین تغییر
کاذر فرآورده های نسوزآذر 6010 60 (%1.01) نمایش
کگاز شیشه و گاز 38490 -420 (%-1.08) نمایش
سفاسی شرکت فارسیت اهواز 4649 135 (%2.99) نمایش
سایرا ایرانیت 44300 -650 (%-1.45) نمایش
کهمدا شیشه همدان 3110 -1 (%-0.03) نمایش
کپشیر پشم شیشه ایران 10730 10 (%0.09) نمایش
کفرا فراورده های نسوزایران 10090 -60 (%-0.59) نمایش
کخاک صنایع خاک چینی ایران 15630 190 (%1.23) نمایش
سفارود کارخانه فارسیت درود 11620 -230 (%-1.94) نمایش
کساپا سایپاشیشه 9650 -390 (%-3.88) نمایش
کمینا شیشه سازی مینا 12430 70 (%0.57) نمایش
کسرا سرامیک های صنعتی اردکان 5185 339 (%7) نمایش
کقزوی شیشه قزوین 26900 -800 (%-2.89) نمایش
شلیا شرکت مواد ویژه لیا 7660 -230 (%-2.92) نمایش
کپشیرح ح . پشم شیشه ایران 7250 380 (%5.53) نمایش
کایتا ایتالران 51900 1500 (%2.98) نمایش
کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار 6210 90 (%1.47) نمایش
کرازی کارخانجات تولیدی شیشه رازی 1392 43 (%3.19) نمایش
کفپارس فرآورده های نسوز پارس 3420 223 (%6.98) نمایش
سپرمی پرمیت 56850 550 (%0.98) نمایش
کورز ورزیران 4648 -27 (%-0.58) نمایش
کفرآور فرآورده های سیمان شرق 17650 490 (%2.86) نمایش
کسرام پارس سرام 18310 870 (%4.99) نمایش
ساذری آذریت 11650 330 (%2.92) نمایش
کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا 11760 140 (%1.2) نمایش
کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده 14400 410 (%2.93) نمایش
کایزد فرانسوز یزد 13390 160 (%1.21) نمایش
کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه 16870 330 (%2) نمایش
کرازیح ح . تولیدی شیشه رازی 1600 907 (%130.88) نمایش
کمرجانح ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار 6530 -450 (%-6.44) نمایش
لود بیشتر