نمادهای بازار بورس پیمانکاری صنعتی

نمایش نمادهای صنعت پیمانکاری صنعتی

نماد نام آخرین تغییر
وپسا س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس 1475 26 (%1.79) نمایش
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 35900 1350 (%3.91) نمایش
خصدرا صنعتی دریایی ایران 1950 51 (%2.69) نمایش