نمادهای بازار بورس محصولات شیمیایی

نمایش نمادهای صنعت محصولات شیمیایی

نماد نام آخرین تغییر
مارون پتروشیمی مارون 154800 -1500 (%-0.95) نمایش
نوری پتروشیمی نوری 149790 230 (%0.15) نمایش
جم پتروشیمی جم 46370 120 (%0.25) نمایش
پاکشو گروه صنعتی پاکشو 5960 -110 (%-1.81) نمایش
پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 1830 -9 (%-0.48) نمایش
شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 10400 -230 (%-2.16) نمایش
شکلر نیروکلر 34510 -1960 (%-5.37) نمایش
شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید 6960 -20 (%-0.28) نمایش
فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 11220 20 (%0.17) نمایش
ممسنی پتروشیمی ممسنی 14170 -430 (%-2.94) نمایش
تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 14900 0 (%0) نمایش
جهرم پتروشیمی جهرم 839 6 (%0.72) نمایش
شصدف صنعتی دوده فام 35450 -750 (%-2.07) نمایش
کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 17850 -30 (%-0.16) نمایش
دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت 17490 410 (%2.4) نمایش
شلرد کود شیمیایی اوره لردگان 7520 -120 (%-1.57) نمایش
پارس پتروشیمی پارس 2493 0 (%0) نمایش
کازرو پتروشیمی کازرون 13620 -420 (%-2.99) نمایش
کلر کلر پارس 43200 -900 (%-2.04) نمایش
شیران س. صنایع شیمیایی ایران 4770 -15 (%-0.31) نمایش
شیراز پتروشیمی شیراز 24120 50 (%0.2) نمایش
شخارک پتروشیمی خارک 45080 40 (%0.08) نمایش
شاروم پتروشیمی ارومیه 12860 -110 (%-0.84) نمایش
شفارس صنایع شیمیایی فارس 1998 -25 (%-1.23) نمایش
زاگرس پتروشیمی زاگرس 124600 -150 (%-0.12) نمایش
شاملا معدنی املاح ایران 24010 0 (%0) نمایش
ساینا صنایع بهداشتی ساینا 48850 -350 (%-0.71) نمایش
شکربن کربن ایران 6160 10 (%0.16) نمایش
آریا پلیمر آریا ساسول 88150 50 (%0.05) نمایش
شاراک پتروشیمی شازند 27900 50 (%0.17) نمایش
لود بیشتر