نمادهای بازار بورس مواد و محصولات دارویی

نمایش نمادهای صنعت مواد و محصولات دارویی

نماد نام آخرین تغییر
دیران ایران دارو 7780 500 (%6.87) نمایش
تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 28780 60 (%0.21) نمایش
دفرا فرآورده های تزریقی ایران 42290 -1050 (%-2.42) نمایش
دفارا داروسازی فارابی 31280 -240 (%-0.76) نمایش
داسوه داروسازی اسوه 41600 1050 (%2.59) نمایش
شفا سرمایه گذاری شفادارو 16440 460 (%2.88) نمایش
دقاضی داروسازی شهید قاضی 23500 -400 (%-1.67) نمایش
دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران 103000 -850 (%-0.82) نمایش
دجابر داروسازی جابرابن حیان 13100 -200 (%-1.5) نمایش
دروز داروسازی روزدارو 11620 550 (%4.97) نمایش
دابور داروسازی ابوریحان 13400 270 (%2.06) نمایش
دسبحا گروه دارویی سبحان 8200 120 (%1.49) نمایش
درازی پخش رازی 17810 200 (%1.14) نمایش
دلقما دارویی لقمان 2779 23 (%0.83) نمایش
دالبر البرزدارو 5900 20 (%0.34) نمایش
دارو کارخانجات داروپخش 23790 380 (%1.62) نمایش
دلر داروسازی اکسیر 28880 -60 (%-0.21) نمایش
کی بی سی شرکت کی بی سی 10310 490 (%4.99) نمایش
دزهراوی داروسازی زهراوی 5870 80 (%1.38) نمایش
دکیمی کیمیدارو 27370 620 (%2.32) نمایش
دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی 5270 4 (%0.08) نمایش
دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 10740 80 (%0.75) نمایش
دپارس پارس دارو 57000 -890 (%-1.54) نمایش
هجرت پخش هجرت 27300 200 (%0.74) نمایش
دشیری شیرین دارو 146350 4250 (%2.99) نمایش
دسبحان سبحان دارو 6790 0 (%0) نمایش
ریشمک تولید و صادرات ریشمک 10400 20 (%0.19) نمایش
دسینا داروسازی سینا 17000 -80 (%-0.47) نمایش
دحاوی الحاوی 1700 13 (%0.77) نمایش
دعبید لابراتوارداروسازی دکترعبیدی 14500 -300 (%-2.03) نمایش
لود بیشتر