نمادهای بازار بورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

نمایش نمادهای صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

نماد نام آخرین تغییر
غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 19610 570 (%2.99) نمایش
غناب روغن نباتی ناب 1100 -11 (%-0.99) نمایش
بهپاک صنعتی بهپاک 3901 185 (%4.98) نمایش
غبهنوش بهنوش ایران 65240 30 (%0.05) نمایش
غزر صنعتی زر ماکارون 2431 19 (%0.79) نمایش
غدشت دشت مرغاب 18550 390 (%2.15) نمایش
تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 14470 -60 (%-0.41) نمایش
غسالم سالمین 4801 82 (%1.74) نمایش
غشهد شهد ایران 4180 -14 (%-0.33) نمایش
غدیس پاکدیس 17430 720 (%4.31) نمایش
غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان 5420 60 (%1.12) نمایش
غویتا ویتانا 2770 29 (%1.06) نمایش
غکورش صنعت غذایی کورش 8380 140 (%1.7) نمایش
غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان 4730 -170 (%-3.47) نمایش
غشاذر پگاه آذربایجان غربی 5430 40 (%0.74) نمایش
غگل گلوکوزان 3525 173 (%5.16) نمایش
غنوش نوش مازندران 11110 20 (%0.18) نمایش
غصینو صنعتی مینو 10090 -100 (%-0.98) نمایش
غچین کشت و صنعت چین چین 5920 -90 (%-1.5) نمایش
غالبر لبنیات کالبر 73000 -810 (%-1.1) نمایش
غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان 12600 -280 (%-2.17) نمایش
غاذر کشت وصنعت پیاذر 15920 200 (%1.27) نمایش
غشوکو شوکو پارس 6740 -200 (%-2.88) نمایش
غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس 11740 450 (%3.99) نمایش
غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان 10050 -250 (%-2.43) نمایش
غدام خوراک دام پارس 51490 30 (%0.06) نمایش
غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 2400 51 (%2.17) نمایش
غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی 19680 490 (%2.55) نمایش
غشصفا شیرپاستوریزه پگاه اصفهان 7780 110 (%1.43) نمایش
وبشهر توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ 3859 -27 (%-0.69) نمایش
لود بیشتر