نمادهای بازار بورس قند و شکر

نمایش نمادهای صنعت قند و شکر

نماد نام آخرین تغییر
قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد 8890 -10 (%-0.11) نمایش
قنقش قند نقش جهان 142550 4150 (%3) نمایش
قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت جام 7530 210 (%2.87) نمایش
قپیرا فرآورده های غدایی وقندپیرانشهر 10530 -220 (%-2.05) نمایش
قزوین کارخانجات قند قزوین 8520 150 (%1.79) نمایش
قشکر شکرشاهرود 3133 -56 (%-1.76) نمایش
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال 5850 -20 (%-0.34) نمایش
قنیشا قند نیشابور 2963 -31 (%-1.04) نمایش
قشهد شهد 14230 -50 (%-0.35) نمایش
قیستو شرکت قند بیستون 11170 -340 (%-2.95) نمایش
قهکمت قندهکمتان 12000 -370 (%-2.99) نمایش
قاروم قند ارومیه 84000 1750 (%2.13) نمایش
قتربت قند تربت حیدریه 3967 -122 (%-2.98) نمایش
قصفها قنداصفهان 167000 1440 (%0.87) نمایش
قثابت قند ثابت خراسان 3027 -46 (%-1.5) نمایش
قشرین قند شیرین خراسان 4187 -129 (%-2.99) نمایش
قمرو قند مرودشت 6020 130 (%2.21) نمایش
قلرست قند لرستان 7280 250 (%3.56) نمایش
قشرینح ح . قند شیرین خراسان 7030 -820 (%-10.44) نمایش
قنیشاح ح . قند نیشابور 2300 154 (%7.17) نمایش
قیستوح ح . شرکت قند بیستون 8210 -220 (%-2.6) نمایش