نمادهای بازار بورس خودرو و ساخت قطعات

نمایش نمادهای صنعت خودرو و ساخت قطعات

نماد نام آخرین تغییر
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 4970 -150 (%-2.92) نمایش
خپویش سازه پویش 11620 20 (%0.17) نمایش
خاور ایران خودرو دیزل 4040 117 (%2.98) نمایش
خرینگ رینگ سازی مشهد 14200 800 (%5.97) نمایش
خبنیان بنیان دیزل 2110 61 (%2.97) نمایش
خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران 2104 119 (%5.99) نمایش
خکار ایرکا پارت صنعت 3078 174 (%5.99) نمایش
خدیزل بهمن دیزل 3557 201 (%5.98) نمایش
خفنر فنرسازی خاور 6140 340 (%5.86) نمایش
خودرو ایران خودرو 2945 166 (%5.97) نمایش
خکمک کمک فنرایندامین 3633 205 (%5.98) نمایش
ختوقا قطعات اتومبیل ایران 6070 340 (%5.93) نمایش
خنصیر مهندسی نصیرماشین 7430 150 (%2.06) نمایش
ختور رادیاتور ایران 2900 125 (%4.5) نمایش
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 29800 -1200 (%-3.87) نمایش
خشرق الکتریک خودرو شرق 5350 300 (%5.94) نمایش
خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز 5520 155 (%2.88) نمایش
خکاوه سایپا دیزل 18410 530 (%2.96) نمایش
خوساز محورسازان ایران خودرو 23090 560 (%2.48) نمایش
ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ 6070 340 (%5.93) نمایش
خبهمن گروه بهمن 1723 97 (%5.96) نمایش
تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران 4860 -150 (%-2.99) نمایش
خمحرکه نیرو محرکه 5770 320 (%5.87) نمایش
خلنت لنت ترمزایران 14100 790 (%5.93) نمایش
خمهر مهرکام پارس 2474 140 (%5.99) نمایش
خچرخش چرخشگر 19660 1110 (%5.98) نمایش
خزر فنرسازی زر 3526 199 (%5.98) نمایش
خعمراح ح. توسعه و عمران شهرستان نائین 3000 -310 (%-9.36) نمایش
خساپا سایپا 2658 150 (%5.98) نمایش
خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 3830 216 (%5.97) نمایش
لود بیشتر