نمادهای بازار بورس خودرو و ساخت قطعات

نمایش نمادهای صنعت خودرو و ساخت قطعات

نماد نام آخرین تغییر
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 5190 -140 (%-2.62) نمایش
خپویش سازه پویش 17750 130 (%0.73) نمایش
خاور ایران خودرو دیزل 4040 117 (%2.98) نمایش
خرینگ رینگ سازی مشهد 16600 -180 (%-1.07) نمایش
خبنیان بنیان دیزل 3137 -14 (%-0.44) نمایش
خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران 3501 -66 (%-1.85) نمایش
خکار ایرکا پارت صنعت 3257 6 (%0.18) نمایش
خدیزل بهمن دیزل 3550 -4 (%-0.11) نمایش
خفنر فنرسازی خاور 14720 -340 (%-2.25) نمایش
خودرو ایران خودرو 2600 -33 (%-1.25) نمایش
خکمک کمک فنرایندامین 4398 57 (%1.31) نمایش
ختوقا قطعات اتومبیل ایران 5800 -120 (%-2.02) نمایش
خنصیر مهندسی نصیرماشین 10180 0 (%0) نمایش
ختور رادیاتور ایران 4395 -40 (%-0.9) نمایش
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 34900 -700 (%-1.96) نمایش
خشرق الکتریک خودرو شرق 13250 -120 (%-0.89) نمایش
خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز 5520 155 (%2.88) نمایش
خکاوه سایپا دیزل 19900 550 (%2.84) نمایش
خوساز محورسازان ایران خودرو 32280 -1050 (%-3.15) نمایش
ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ 6700 -110 (%-1.61) نمایش
خبهمن گروه بهمن 1790 -2 (%-0.11) نمایش
تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران 4980 -150 (%-2.92) نمایش
خمحرکه نیرو محرکه 7230 -180 (%-2.42) نمایش
خلنت لنت ترمزایران 34200 2230 (%6.97) نمایش
خمهر مهرکام پارس 3170 -51 (%-1.58) نمایش
خچرخش چرخشگر 20870 320 (%1.55) نمایش
خزر فنرسازی زر 4779 211 (%4.61) نمایش
خعمراح ح. توسعه و عمران شهرستان نائین 3000 -310 (%-9.36) نمایش
خساپا سایپا 2390 -6 (%-0.25) نمایش
خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 4273 -32 (%-0.74) نمایش
لود بیشتر