نمادهای بازار بورس ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

نمایش نمادهای صنعت ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

نماد نام آخرین تغییر
لکما کارخانجات مخابراتی ایران 1150 -5 (%-0.43) نمایش
لپیام گسترش صنایع پیام 61700 -3200 (%-4.93) نمایش
لپارس پارس الکتریک 32940 1560 (%4.97) نمایش
لپارسح ح . پارس الکتریک 22680 -1640 (%-6.74) نمایش