نمادهای بازار بورس ماشین آلات و دستگاه های برقی

نمایش نمادهای صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی

نماد نام آخرین تغییر
بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 2981 59 (%2.02) نمایش
بنیرو نیروترانس 2570 36 (%1.42) نمایش
بالبر کابل البرز 24000 200 (%0.84) نمایش
بتک کارخانجات کابل سازی تک 203500 3950 (%1.98) نمایش
بکاب صنایع جوشکاب یزد 12670 -390 (%-2.99) نمایش
بایکا کارخانجات کابلسازی ایران 21050 200 (%0.95) نمایش
نیرو نیرو سرمایه 13460 -20 (%-0.15) نمایش
بترانس ایران ترانسفو 2060 -15 (%-0.72) نمایش
بسویچ پارس سویچ 5630 99 (%1.78) نمایش
بموتو موتوژن 2360 -50 (%-2.07) نمایش
بشهاب لامپ پارس شهاب 9960 470 (%4.95) نمایش
بکابل سیم و کابل ابهر 12000 520 (%4.53) نمایش
بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1642 -69 (%-4.03) نمایش
بموتوح ح . موتوژن 1370 61 (%4.66) نمایش