نمادهای بازار بورس ساخت محصولات فلزی

نمایش نمادهای صنعت ساخت محصولات فلزی

نماد نام آخرین تغییر
فلامی لامیران 7310 340 (%4.88) نمایش
فکمند گسترش قطعه سازی کمند 35600 -1100 (%-3) نمایش
فاذر صنایع آذرآب 1700 65 (%3.98) نمایش
فاما صنعتی آما 7690 -40 (%-0.52) نمایش
فبستم صنایع بسته بندی مشهد 12100 -120 (%-0.98) نمایش
فجام جام دارو 7360 -110 (%-1.47) نمایش
کیا کیا الکترود شرق 8020 380 (%4.97) نمایش
چدن تولیدی چدن سازان 2690 -4 (%-0.15) نمایش
فبیرا بسته بندی ایران 2413 -73 (%-2.93) نمایش
فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآب 33250 -650 (%-1.91) نمایش
فجوش جوش و اکسیژن ایران 1772 -54 (%-2.96) نمایش
فاراک ماشین سازی اراک 1824 86 (%4.95) نمایش
فکمندح ح. گسترش قطعه سازی کمند 17510 100 (%0.57) نمایش
فبیراح ح.بسته بندی ایران 2500 0 (%0) نمایش
کیاح ح. کیا الکترود شرق 5880 280 (%5) نمایش