نمادهای بازار بورس فلزات اساسی

نمایش نمادهای صنعت فلزات اساسی

نماد نام آخرین تغییر
فخاس فولاد خراسان 4790 161 (%3.48) نمایش
فنفت صنایع تجهیزات نفت 15240 440 (%2.97) نمایش
وتوکا سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ 4100 47 (%1.16) نمایش
فافق صنایع مس افق کرمان 6210 180 (%2.99) نمایش
فماک ماداکتو استیل کرد 9170 410 (%4.68) نمایش
فروسیل فروسیلیسیم خمین 15200 0 (%0) نمایش
فنوال نورد آلومینیوم 8260 370 (%4.69) نمایش
فاهواز نورد و لوله اهواز 7610 -140 (%-1.81) نمایش
فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان 3420 223 (%6.98) نمایش
فسوژ سوژمیران 21530 370 (%1.75) نمایش
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 5450 20 (%0.37) نمایش
هرمز فولاد هرمزگان جنوب 4250 -6 (%-0.14) نمایش
فلوله لوله وماشین سازی ایران 3435 55 (%1.63) نمایش
فافزا فولاد افزا سپاهان 57900 900 (%1.58) نمایش
فایرا آلومینیوم ایران 6430 420 (%6.99) نمایش
وسدید گروه صنعتی سدید 3079 89 (%2.98) نمایش
فسبزوار پارس فولاد سبزوار 45840 460 (%1.01) نمایش
ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 29900 300 (%1.01) نمایش
فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان 7650 -290 (%-3.65) نمایش
فوکا فولاد کاویان 11690 -220 (%-1.85) نمایش
فخوز فولاد خوزستان 4055 -57 (%-1.39) نمایش
فرآور فرآوری موادمعدنی ایران 39200 -450 (%-1.13) نمایش
فاسمین کالسیمین 4635 -5 (%-0.11) نمایش
فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 4820 19 (%0.4) نمایش
فمراد آلومراد 13380 630 (%4.94) نمایش
فالوم آلومتک 10060 290 (%2.96) نمایش
ذوب ذوب آهن اصفهان 498 -4 (%-0.8) نمایش
فسازان غلتک سازان سپاهان 4850 45 (%0.94) نمایش
فجر فولاد امیرکبیرکاشان 5770 -30 (%-0.52) نمایش
فنورد نوردوقطعات فولادی 12620 70 (%0.56) نمایش
لود بیشتر