نمادهای بازار بورس تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

نمایش نمادهای صنعت تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

نماد نام آخرین تغییر
مادیرا صنایع مادیران 6880 260 (%3.93) نمایش
نیان نیان الکترونیک 37050 500 (%1.37) نمایش