نمادهای بازار بورس لاستیک و پلاستیک

نمایش نمادهای صنعت لاستیک و پلاستیک

نماد نام آخرین تغییر
پلوله گازلوله 6250 180 (%2.97) نمایش
پکرمان گروه صنعتی بارز 20540 -330 (%-1.58) نمایش
پتایر ایران تایر 2361 110 (%4.89) نمایش
پاسا ایران یاساتایرورابر 17440 220 (%1.28) نمایش
پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 9900 -50 (%-0.5) نمایش
پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 6490 80 (%1.25) نمایش
پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 4090 83 (%2.07) نمایش
پدرخش درخشان تهران 7120 330 (%4.86) نمایش
پشاهن تولیدی پلاستیک شاهین 104050 -3200 (%-2.98) نمایش
پسهند صنایع لاستیکی سهند 66950 -120 (%-0.18) نمایش
پلاسک پلاسکوکار 9180 420 (%4.79) نمایش
پکویر کویر تایر 5530 190 (%3.56) نمایش
پکویرح ح. کویر تایر 4850 -150 (%-3) نمایش