نمادهای بازار بورس فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

نمایش نمادهای صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

نماد نام آخرین تغییر
شبندر پالایش نفت بندرعباس 11850 110 (%0.94) نمایش
شنفت نفت پارس 7380 -150 (%-1.99) نمایش
شپاس نفت پاسارگاد 29400 700 (%2.44) نمایش
شسپا نفت سپاهان 5014 57 (%1.15) نمایش
شتران پالایش نفت تهران 3112 -13 (%-0.42) نمایش
شاوان پالایش نفت لاوان 17740 20 (%0.11) نمایش
شبهرن نفت بهران 15710 -60 (%-0.38) نمایش
شراز پالایش نفت شیراز 17400 -500 (%-2.79) نمایش
ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت 4740 -33 (%-0.69) نمایش
شرانل نفت ایرانول 80000 -550 (%-0.68) نمایش
شبریز پالایش نفت تبریز 13330 -10 (%-0.07) نمایش
شپنا پالایش نفت اصفهان 6180 50 (%0.82) نمایش
شزنگ تجهیزنیروی زنگان 87900 1700 (%1.97) نمایش
شراز پالایش نفت شیراز 13190 -10 (%-0.08) نمایش