نمادهای بازار بورس انتشار، چاپ و تکثیر

نمایش نمادهای صنعت انتشار، چاپ و تکثیر

نماد نام آخرین تغییر
چافست افست 9120 70 (%0.77) نمایش