نمادهای بازار بورس محصولات کاغذی

نمایش نمادهای صنعت محصولات کاغذی

نماد نام آخرین تغییر
چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس 2788 30 (%1.09) نمایش
چکاوه صنایع کاغذسازی کاوه 14240 480 (%3.49) نمایش
چکارن کارتن ایران 3823 -55 (%-1.42) نمایش
لطیف محصولات کاغذی لطیف 80700 100 (%0.12) نمایش