نمادهای بازار بورس محصولات چوبی

نمایش نمادهای صنعت محصولات چوبی

نماد نام آخرین تغییر
چخزر صنایع چوب خزر کاسپین 69700 -950 (%-1.34) نمایش
چنوپا نیوپان 22 بهمن 29450 -900 (%-2.97) نمایش
چفیبر فیبر ایران 7430 350 (%4.94) نمایش
چنوپاح ح . نیوپان 22 بهمن 28000 -3650 (%-11.53) نمایش