نمادهای بازار بورس دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

نمایش نمادهای صنعت دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

نماد نام آخرین تغییر
وملی گروه صنعتی ملی (هلدینگ 243940 -4070 (%-1.64) نمایش