نمادهای بازار بورس منسوجات

نمایش نمادهای صنعت منسوجات

نماد نام آخرین تغییر
نطرین عطرین نخ قم 12530 10 (%0.08) نمایش
نشار کارخانجات پشمبافی افشار یزد 1 0 (%0) نمایش
نمرینو ایران مرینوس 41520 1970 (%4.98) نمایش
نتوس پشم بافی توس 11620 330 (%2.92) نمایش
نمرینوح ح . ایران مرینوس 44000 -25970 (%-37.11) نمایش
نبروج نساجی بروجرد 14480 280 (%1.97) نمایش
نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان 27250 -150 (%-0.55) نمایش