نمادهای بازار بورس استخراج سایر معادن

نمایش نمادهای صنعت استخراج سایر معادن

نماد نام آخرین تغییر
کماسه تامین ماسه ریخته گری 7700 -20 (%-0.26) نمایش
کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر 17640 -100 (%-0.56) نمایش