نمادهای بازار بورس استخراج کانه های فلزی

نمایش نمادهای صنعت استخراج کانه های فلزی

نماد نام آخرین تغییر
وامیر گروه صنعتی و معدنی امیر 385650 11200 (%2.99) نمایش
تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 9390 110 (%1.19) نمایش
کاما باما 4098 51 (%1.26) نمایش
کگل معدنی و صنعتی گل گهر 4499 -52 (%-1.14) نمایش
کمنگنز معادن منگنزایران 7910 -110 (%-1.37) نمایش
تکنار مجتمع معادن مس تکنار 57800 -850 (%-1.45) نمایش
اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 13690 630 (%4.82) نمایش
کروی توسعه معادن روی ایران 7220 -140 (%-1.9) نمایش
کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 8110 70 (%0.87) نمایش
فزر پویا زرکان آق دره 52900 250 (%0.47) نمایش
کگهر سنگ آهن گهرزمین 15890 -70 (%-0.44) نمایش
کبافق معادن بافق 31450 370 (%1.19) نمایش
کدما معدنی دماوند 70750 30 (%0.04) نمایش
تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 2593 83 (%3.31) نمایش
کچاد معدنی وصنعتی چادرملو 4650 5 (%0.11) نمایش
ومعادن توسعه معادن وفلزات 3320 -34 (%-1.01) نمایش
کگلح ح . معدنی و صنعتی گل گهر 5150 50 (%0.98) نمایش
کچادح ح . معدنی وصنعتی چادرملو 4100 -116 (%-2.75) نمایش
تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 7650 10 (%0.13) نمایش
کگهرح ح . سنگ آهن گهرزمین 11350 -450 (%-3.81) نمایش
کرومیت توسعه معادن کرومیت کاوندگان 25700 -300 (%-1.15) نمایش
کنورح ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور 5090 68 (%1.35) نمایش
تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 1236 58 (%4.92) نمایش