نمادهای بازار بورس استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

نمایش نمادهای صنعت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

نماد نام آخرین تغییر
شساخت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 13450 -220 (%-1.61) نمایش
حفاری حفاری شمال 6980 -50 (%-0.71) نمایش
شساختح ح . مهندسی و ساختمان صنایع نفت 8500 -340 (%-3.84) نمایش